Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką "Sutinku" arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
PRIVATUMO POLITIKA SUTINKU

Apie Litgrid

Titulinis puslapis > Apie Litgrid > Privatumo pranešimas

Privatumo pranešimas

Ką reiškia šis privatumo pranešimas?
Šiame Privatumo pranešime Jums, interneto svetainės https://www.litgrid.eu/ (toliau - Interneto svetainė) lankytojams, pateikiame informaciją apie tai, kaip UAB „EPSO-G“ (juridinio asmens kodas: 302564383, veiklos adresas: Gedimino pr. 20, LT-01103 Vilnius, Lietuvos Respublika) (toliau – Bendrovė) tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikiate Bendrovei apsilankę Bendrovės buveinės adresu, Interneto svetainėje, susisiekus el. paštu ar telefonu.
LITGRID AB priklauso UAB „EPSO-G“ įmonių grupei. Įmonių grupėje paskirtas vienas duomenų apsaugos pareigūnas. Bendrovės duomenų apsaugos pareigūno kontaktinis el. pašto adresas romas.zienka@epsog.lt, telefono numeris +370 612 58162.
Kokius Jūsų asmens duomenis mes renkame?
Jums apsilankius Bendrovės Interneto svetainėje, buveinės adresu, susisiekus su mumis raštu, el. paštu ar telefonu Bendrovė tvarkys šiuos Asmens duomenis žemiau nurodytais tikslais:
 
1. Asmenų raštiškų kreipimųsi (raštų, skundų, prašymų ir pareiškimų) nagrinėjimo tikslu tvarkomi šie duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, parašas, kreipimosi data ir numeris (registravimo Bendrovės dokumentų valdymo sistemoje numeris), kreipimesi nurodyta informacija (įskaitant ir ypatingus asmens duomenis); kreipimosi nagrinėjimo rezultatas, skundo, komunikacijos su pareiškėju metu gauta kita informacija. Gauti kreipimaisi registruojami ir saugomi teisės aktų nustatyta tvarka.
 
2.Bendrovės, kaip perdavimo sistemos operatoriaus teikiamų paslaugų ir vykdomų pareigų teikimui, bei kitos Bendrovės veiklos vykdymui reikalingų sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslais – asmens vardas, pavardė, asmens kodas, telefonas, adresas, elektroninio pašto adresas, darbovietė, pareigos, kvalifikaciją ir teisę atlikti tam tikrus darbus suteikti atestatai, banko sąskaitos numeris, kita su sutarties sudarymu ir vykdymu susijusi informacija, priklausomai nuo sudaromos sutarties pobūdžio. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi dėl būtinybės vykdyti sutartį, sudarytą su duomenų subjektu arba kitu juridiniu asmeniu, taip pat imantis veiksmų prieš sudarant sutartį duomenų subjekto prašymu. Šiuo tikslu duomenys yra saugomi 10 (dešimt) metų po sutarties pasibaigimo dienos, nebent teisės aktuose nustatyti kiti saugojimo terminai.
 
3. Pirkimų organizavimo ir vykdymo tikslais – pirkime dalyvaujančio tiekėjo atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, telefono numeris, pareigos, atsižvelgiant į pirkimo objektą ir kvalifikacinius reikalavimus galimi ir kiti asmens duomenys (tikrinamas teistumas, ar įvykdyti mokestiniai įsipareigojimai ir kiti, susiję su pirkimo objektu, kvalifikaciniai reikalavimai, nurodyti pirkimo dokumentuose); laimėjusio pirkimą tiekėjo atstovo vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, adresas, telefono numeris, pareigos, banko sąskaitos numeris, individualios veiklos pažymos kopija, verslo liudijimo kopija (pirkimą laimėjusio tiekėjo gali būti prašoma: CV, diplomų kopijų, įgytų sertifikatų, darbo patirtis, įvykdytų sutarčių kiekis, pažymos dėl teistumo, pažymos dėl atsiskaitymo su VMI, SoDra ir t.t.). Šie Asmens duomenys yra tvarkomi dėl būtinybės vykdyti sutartį, sudarytą su Duomenų subjektu arba imantis veiksmų prieš sudarant sutartį duomenų subjekto prašymu. Šiuo tikslu duomenys yra saugomi 10 (dešimt) metų po sutarties nutraukimo dienos. Jei asmuo po atrankos pabaigos neduoda sutikimo tolimesniam jo asmens duomenų tvarkymui, jo asmens duomenis Bendrovė ištrina po 5 (penkių) darbo dienų pasibaigus atrankos rezultatų apskundimo terminui;
 
4.Kandidatų į darbo vietą Bendrovėje atrankos ir duomenų bazės administravimo bei Kandidatų patikrinimo tikslu - vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, darbovietė, el. pašto adresas, gyvenamoji vieta (adresas), išsilavinimas, pageidaujamas darbas, gyvenimo aprašymo gavimo data, asmeninės savybės, darbo patirtis: paskutinė darbovietė, darbo stažas darbovietėje, užimtos pareigos, kita darbo patirtis; užsienio kalbų mokėjimas: kalba, skaitymo, rašymo, kalbėjimo lygiai; gebėjimas dirbti kompiuterio programomis, kiti duomenys ir motyvai, pageidaujamas atlyginimas; kita gyvenimo aprašyme, rekomendacijoje ir (ar) motyvaciniame laiške pateikiama informacija, interesų deklaracija. Jei Kandidatas pretenduoja į darbo vietą, į kurią Darbuotojo atrankos procese tvarkomi specialių kategorijų Asmens duomenys, tokie kaip duomenys susiję su darbuotojo sveikata ir teistumu bei kiti specialių kategorijų Asmens duomenys tokia apimtimi, kaip tai numato Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos ir Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymai. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi Duomenų subjekto sutikimo pagrindu. Šiuo tikslu duomenys yra saugomi ne ilgiau kaip 2 metus po sutikimo davimo dienos. Elektroniniu paštu gauti kandidato dokumentai automatiškai ištrinami po 1 (vienerių) metų, jei kandidatas nesutiko su ilgesniu saugojimo laikotarpiu.
 
5.Kandidatų, pretenduojančių tapti Bendrovės ir (ar) Grupės bendrovių kolegialių organų nariais atrankos ir duomenų bazės administravimo bei kandidatų patikrinimo tikslu - vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, darbovietė, el. pašto adresas, gyvenamoji vieta (adresas), išsilavinimas, gyvenimo aprašymo gavimo data, asmeninės savybės, darbo patirtis: paskutinė darbovietė, darbo stažas darbovietėje, užimtos pareigos, kita darbo patirtis; užsienio kalbų mokėjimas: kalba, skaitymo, rašymo, kalbėjimo lygiai; gebėjimas dirbti kompiuterio programomis, kiti duomenys ir motyvai kita gyvenimo aprašyme, rekomendacijoje ir (ar) motyvaciniame laiške pateikiama informacija, Jei kandidatas pretenduoja į Bendrovės ir (ar) Grupės bendrovių kolegialų organą, į kurį atrankos procese tvarkomi specialių kategorijų Asmens duomenys, tokie kaip duomenys susiję su darbuotojo sveikata ir teistumu bei kiti specialių kategorijų Asmens duomenys tokia apimtimi, kaip tai numato Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos ir Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymai. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi Duomenų subjekto sutikimo pagrindu. Šiuo tikslu duomenys yra saugomi ne ilgiau kaip 2 metus po sutikimo davimo dienos. Elektroniniu paštu gauti kandidato dokumentai automatiškai ištrinami po 1 (vienerių) metų, jei kandidatas nesutiko su ilgesniu saugojimo laikotarpiu.
 
6. Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo organizavimo ir akcininkų balsų apskaitos tikslu – akcininko ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas, esant poreikiui, kiti reikalingi asmens duomenys, patvirtinantys asmens balsavimo ar gauto įgaliojimo balsuoti teisę. Šie duomenys Bendrovėje renkami ir tvarkomi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis. Šiuo tikslu duomenys yra saugomi 10 metų po jų gavimo dienos.
 
7. Bendrovės operatyvinių darbuotojų operatyvinių pokalbių įrašymo, įrašų administravimo ir tvarkymo tikslu – vardas, pavardė, darbovietė, telefono numeris ir kiti duomenų subjekto pateikti asmens duomenys, įrašyti telefoninio pokalbio su operatyviniu darbuotoju metu. Įrašai daromi vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211 „Dėl Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“. Operatyvinių pokalbių įrašai naudojami gedimo aplinkybių nustatymui; operatyvinio darbo ir perdavimo tinklo režimų analizei; Elektros energetikos sistemos balanso valdymo analizei; eksploatacinių darbų organizavimo analizei; esant poreikiui teikti pokalbių įrašus LR Valstybės institucijoms Perdavimo sistemos operatyvinės veiklos ar atskirų įvykių Elektros energetikos sistemoje analizei. Operatyvinių pokalbių įrašai Bendrovėje saugomi ne trumpiau kaip 30 ir ne ilgiau kaip 90 kalendorinių dienų, išskyrus pažeidimų tyrimo atvejus, kuomet informacija saugoma iki tyrimo pabaigos.
 
8. Bendrovės centrinės būstinės ir teritorinių padalinių darbuotojų bei patalpų bei nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų saugumo užtikrinimo tikslu – asmens vardas, pavardė, parašas, darbovietė (kai lankytojas dalyvauja ekskursijoje) renkami registruojant Bendrovės lankytojus šiems patenkant į Bendrovės patalpas, taip pat į vaizdo kamerų stebėjimo teritoriją patekusių asmenų vaizdo duomenys.  Vaizdo duomenų saugojimo laikotarpis - 30 parų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1-25 „Dėl Strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių energetikos ministro valdymo sričiai priskirtų įmonių ir įrenginių fizinės saugos reikalavimų patvirtinimo“. Įeigos kontrolės įrašai saugomi 6 mėn., vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. 1-89 „Dėl Strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių energetikos ministro valdymo sričiai priskirtų įmonių ir įrenginių informacinės saugos reikalavimų patvirtinimo“. Suėjus nustatytam duomenų saugojimo laikotarpiui, duomenys sunaikinami automatiškai.
 
9.Bendrovės, kaip perdavimo sistemos operatoriaus įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais nustatytų pareigų vykdymui bei paslaugų teikimui, kai pareigos įgyvendinamos/ paslaugos teikimas vykdomas nesudarant sutarties:
9.1.Išankstinių prijungimo, projektavimo ar prisijungimo sąlygų trečiosioms šalims parengimo tikslu – vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, priklausomai nuo poreikio ir duomenų apimties - pageidaujama planuojamų elektros energijos vartotojo įrenginių prijungimo prie elektros perdavimo tinklo vieta (pvz. žemės sklypo adresas, kadastrinis numeris, unikalus numeris, koordinatės ir pan.). Paslaugų teikimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu,  Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašu, patvirtintu energetikos ministro 2012-07-04 įsakymu Nr. 1-127 bei susijusiais teisės aktais. Asmens duomenys naudojami reikalingų paslaugų suteikimui, administravimui bei komunikacijai su prašymą pateikusiu asmeniu. Šiuo tikslu asmens duomenys saugomi 10 (dešimt) metų.
 
9.2.Sąlygų ir reikalavimų trečios šalies teritorijų planavimo ir žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimui išdavimo ir parengtų teritorijų ir žemėtvarkos planavimo dokumentų derinimo, vykdomo teisės aktų nustatyta tvarka, tikslu – žemės sklypo adresas ir žemės sklypo kadastro numeris, unikalus numeris, tam tikrais atvejais, iniciatoriaus vardas, pavardė ir kiti asmens duomenys, galimai pateikti pridedamuose dokumentuose, kuriuos Bendrovė gauna iš šių dokumentų rengėjų tiesiogiai per Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinę sistemą (TPDRIS) ir Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (ŽPDRIS) arba paštu ir kurie yra reikalingi konkrečios paslaugos suteikimui. Bendrovėje tvarkomi tik teritorijų planavimo dokumentų ir žemėtvarkos projektų sprendinių brėžiniai bei aiškinamieji raštai, kurie saugomi 10 metų.
 
9.3.Bendrovės inicijuotų infrastruktūros projektų teritorijų planavimo dokumentų rengimo tikslu - Bendrovei vykdant teritorijų planavimo dokumentų rengimą Bendrovės įgyvendinamiems projektams, vadovaujantis teritorijų planavimo organizatoriaus reikalavimu viešumo užtikrinimui gali būti nustatyta pareiga informuoti žemės sklypų savininkus apie specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymą bei servitutų nustatymą, šiuo tikslu Bendrovėje renkami ir tvarkomi duomenys apie žemės sklypo adresą, žemės sklypo kadastro numerį, žemės sklypo naudotojo vardą, pavardę, adresą. Gauti duomenys toliau yra saugomi ir tvarkomi priklausomai nuo tolesnių veiksmų – sutarties su žemės sklypo savininku sudarymui arba servituto nustatymo ir kompensacijos išmokėjimo tikslu.
 
9.4.Servitutų administravimo ir kompensacijų išmokėjimo tikslu – asmens vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninis paštas, žemės sklypo kadastrinis numeris, unikalus numeris ir sklypo adresas, sklypo savininko gimimo data, asmens kodas, asmens banko sąskaitos numeris, banko pavadinimas, įgalioto asmens įgaliojime pateikti asmens duomenys, asmens duomenys, pateikti kartu su besikreipiančio asmens pridedamais dokumentais. Šie duomenys tvarkomi žemės sklypo savininko ir jam nustatyto servituto identifikavimo, kompensacijos apskaičiavimo ir išmokėjimo tikslais Lietuvos Respublikos žemės įstatymo ir jį įgyvendinančių poįstatyminių teisės aktų nustatyta tvarka. Šiuo tikslu asmens duomenys saugomi 10 m. po sutartimi, administraciniu aktu ar įstatymu nustatyto servituto pabaigos. 
 
9.5.Energijos identifikavimo kodų suteikimo tikslu – asmens vardas, pavardė, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris. Bendra energijos identifikavimo kodavimo schema buvo patvirtinta ENTSO-E (Europos perdavimo sistemos operatorius vienijanti organizacija) ir reikalinga tam, kad Europos elektros perdavimo sistemos operatoriai ir elektros rinkos dalyviai efektyviai, sklandžiai ir patikimai keistųsi duomenimis nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. Asmens duomenys naudojami tik identifikacinio kodo suteikimui ir, esant poreikiui, komunikacijai su identifikacinio objekto savininku. Prašymai dėl Europos identifikavimo kodo suteikimo saugomi iki identifikacinio objekto panaikinimo/ uždarymo/ likvidavimo.
 
9.6.Kilmės garantijų išdavimo tikslu - Bendrovės kliento, gaminančio iš atsinaujinančių energijos išteklių ir siekiančio gauti, perleisti ir (ar) panaudoti kilmės garantijas, vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, telefonas, elektroninio pašto adresas, elektrinės pavadinimas (kai jis leidžia identifikuoti konkretų duomenų subjektą), leidimo gaminti elektros energiją kopija (jei toks leidimas yra privalomas pagal galiojančius įstatymus), pateikti pildant prašymą registracijai kilmės garantijų duomenų sistemoje. Kilmės garantijos išduodamos ir asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, kilmės garantijų išdavimo, perdavimo ir jų galiojimo panaikinimo ir kitose valstybėse narėse išduotų kilmės garantijų pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisykles, patvirtintas 2016-11-14 Lietuvos Respublikos Energetikos ministro įsakymu Nr. 1-298 ir susijusiais teisės aktais. Prašymai ir juose pateikti duomenys Bendrovėje saugomi iki 10 m. Nuo 2018 m. birželio 8 d. kilmės garantijų išdavimas vykdomas sudarant sutartį su Bendrove ir Bendrovės klientas, gaminantis iš atsinaujinančių energijos išteklių ir siekiantis gauti, perleisti ir (ar) panaudoti kilmės garantijas turi būti registruotas kilmės garantijų duomenų sistemoje/registre (pagal Assosiation of Issuing Bodies (AIB) reikalavimus). Šioje sistemoje viešai prieinami tik statistiniai duomenys.
 
10.Veiklos viešinimo tikslu – Duomenų subjekto atvaizdas, vardas, pavardė, darbovietė, pareigos. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi Duomenų subjekto sutikimo pagrindu. Šiuo tikslu duomenys yra saugomi 1 metus po sutikimo gavimo dienos.
 
11.Rinkos tyrimo tikslu - vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, apklausos turinyje esanti informacija. Šie Asmens duomenys yra tvarkomi Duomenų subjekto sutikimo pagrindu. Šiuo tikslu duomenys yra saugomi 2 m.
 
12.Bet kokie kiti Jūsų asmens duomenys, kuriuos Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, su mumis bendraudami – parašydami elektroniniu paštu, rašydami ar skambindami telefonu ar atvykę į centrinės buveinės ar teritorinių padalinių vietą. Šie duomenys tvarkomi duomenų subjekto sutikimu ir saugomi 2 (dvejus) metus po sutikimo davimo dienos.
 
Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?
Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Jūsų asmens duomenys tvarkomi atsakingai ir saugiai. Bendrovė, tiek nustatydama asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.
 
Kam galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?
Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis įmonių grupės, kuriais priklauso LITGRID AB,  patronuojančiai bendrovei „UAB „EPSO-G“ teisėto intereso pagrindu, kiek tai yra būtina vidaus administravimo tikslais.
Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis asmens duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas (atlieka darbus), t. y. informacinių technologijų paslaugų teikėjai, auditoriai, teisininkai, konsultantai, ir tvarko Jūsų duomenis Bendrovės, kaip duomenų valdytojo, vardu.
Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, ir tiek, kiek tai yra būtina. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad ir mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.
Jūsų duomenys gali būti perduodami valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas.
 
Kokios yra Jūsų teisės?
Jūs turite teisę:
 • pateikti rašytinį prašymą mums suteikti Jums informaciją, ar su Jumis susiję duomenys yra tvarkomi, o jei tokie duomenys yra tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir šia informacija: duomenų tvarkymo tikslai; atitinkamų asmens duomenų kategorijos; duomenų gavėjai arba duomenų gavėjų kategorijos, kuriems buvo arba bus atskleisti Jūsų asmens duomenys; kai įmanoma, numatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis arba, jei neįmanoma, kriterijai, taikomi tam laikotarpiui nustatyti;
 • reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius su Jumis susijusius asmens duomenis;
 • reikalauti, kad mes ištrintumėme Jūsų asmens duomenis. Nepaisant to, ši teisė nėra absoliuti ir ją galima pagrįsti, kai yra bent viena iš šių priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; Jūs nusprendėte atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai sutikimo pagrindu ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis; Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; Jūsų duomenys turi būti ištrinti, kai mums yra nustatoma prievolė tą padaryti;
 • reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, kai taikomas vienas iš šių atvejų: Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį mes galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą; Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą; mums nebereikia Jūsų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius Jūsų duomenis mes galime tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus Jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ir (arba) apsaugoti Jūsų ar kito asmens teises, arba dėl viešojo intereso priežasčių;
 • atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai Jūsų sutikimo pagrindu;
 • prašyti, kad Jūsų tvarkomus asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai yra įmanoma;
 • pateikti mums arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos.
 
Kaip galite įgyvendinti savo teises?
Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu:
 • elektroniniu paštu info@litgrid.eu;
 • siunčiant paštu adresu  Viršuliškių skg. 99B Vilnius;
 • atvykus į Bendrovę, adresu Viršuliškių skg. 99B  Vilnius;
 • kreipiantis tiesiogiai į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną (kontaktiniai duomenys pateikiami viršuje). 
Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengsimės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Bendrovė per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuos Jus apie tokį pratęsimą, kartu pateikdama vėlavimo priežastis.
Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ir (ar) teisės aktų nustatyta tvarka ir (ar) elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinti savo asmens tapatybę.
Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikdami skundą.
 
Kaip informuosime apie Privatumo pranešimo pakeitimus?
Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šį Privatumo pranešimą. Toks atnaujintas ar pakeistas Privatumo pranešimas įsigalios nuo jo paskelbimo mūsų Interneto svetainėje dienos.
Atnaujinę Privatumo pranešimą, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus, paskelbdami juos Interneto svetainėje. Galite pasižiūrėti į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Privatumo pranešimas atnaujintas paskutinį kartą.
 
Kaip su mumis susisiekti?
Jei turite bet kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo pranešimo sąlygomis ir (ar) Jūsų teisėmis, maloniai prašome su mumis susisiekti žemiau nurodytais rekvizitais skambinant žemiau nurodytu telefonu ar siunčiant paklausimą el. paštu arba registruotu laišku:
LITGRID AB
Juridinio asmens kodas: 302564383
Adresas: Viršuliškių skg. 99B Vilnius, Lietuvos Respublika
Tel.: +370 707 02 171
El. paštas: info@litgrid.eu
 
Atnaujinta 2020-03-27
 
 
Į viršų