Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką "Sutinku" arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Apie Litgrid

Titulinis puslapis > Apie Litgrid > Investuotojams > Akcininkų susirinkimai > Visuotinis neeilinis akcininkų susirinkimas 2022 07 11

Visuotinis neeilinis akcininkų susirinkimas 2022 07 11

Šaukiamas neeilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas
Šaukiamas neeilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas
LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2022 m. liepos 11 d. 10.00 val. šaukiamas neeilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyks bendrovės 229 salėje, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius. Akcininkų registracijos pradžia: 2022 m. liepos 11 d. 9.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2022 m. liepos 11 d. 9.55 val.
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena nustatyta 2022 m. liepos 1 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra LITGRID AB akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:
 1. LITGRID AB atlygio dydžių valdybos nariams nustatymas bei pakeisto valdybos veiklos biudžeto 2022 m. ir tolimesniems metams nustatymas
Sprendimo projektas:
„1.1. Nustatyti šiuos nuo 2022 m. balandžio 1 d. taikytinus fiksuoto mėnesinio atlygio, mokėtino Bendrovės valdybos nariams, kurie atitinka Atlygio už veiklą UAB „EPSO-G“ ir UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovių organuose nustatymo gairėse, patvirtintose UAB „EPSO-G“ vienintelio akcininko – Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos sprendimu (toliau – Atlygio gairės), nustatytus kriterijus, dydžius neatskaičius mokėtinų mokesčių (taikoma viena didesnė suma, atitinkanti aprašytas aplinkybes):
i. 1 400 Eur Bendrovės valdybos nariui;
ii. 1 800 Eur Bendrovės valdybos pirmininkui;
iii. 2 400 Eur Bendrovės valdybos nariui, kuris taip pat eina UAB „EPSO-G“ įmonių grupės Inovacijų ir plėtros komiteto (toliau – IPK) nario pareigas;
iv. 2 800 Eur Bendrovės valdybos nariui, kuris taip pat eina IPK pirmininko pareigas;
v. 2 800 Eur Bendrovės valdybos pirmininkui, kuris taip pat eina IPK nario pareigas;
vi. 3 200 Eur Bendrovės valdybos pirmininkui, kuris taip pat eina IPK pirmininko pareigas.
1.2. Atsižvelgiant į tai, kad šio sprendimo 1.1 punkte nurodytos sumos yra paskaičiuotos atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus dėl mokesčių nustatymo, t. y. įtraukiant mokėtinus mokesčius, pasikeitus mokestiniam režimui, iki bus priimti nauji sprendimai dėl atlygio, kolegialių organų nariams mokamas atlygis, atskaičius mokesčius, neturi pasikeisti lyginant su apskaičiuota suma pagal aukščiau nurodytas sumas.
1.3. Nustatyti, kad tuo atveju, jeigu Bendrovės valdybos narys yra išrenkamas Bendrovės valdybos pirmininku, IPK nariu ir (ar) IPK pirmininku, atsistatydina ir (ar) yra atšaukiamas iš atitinkamų pareigų, tokio Bendrovės valdybos nario atlygis yra atitinkamai keičiamas atsižvelgiant į šio sprendimo 1.1 punkte nurodytus Bendrovės valdybos narių atlygio dydžius, kurie priklauso nuo užimamų pareigų.
1.4.    Pakeisti Bendrovės eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2021 m. sausio 11 d. sprendimo dalį „Dėl LITGRID AB valdybos veiklos biudžeto nustatymo 2021 m. ir tolesniems metams“ bei, atsižvelgiant į Bendrovės valdybos nariams nuo 2022 m. balandžio 1 d. nustatytus mokėtino atlygio dydžius, nustatyti, kad:
1.4.1. bendras metinis 2022 m. biudžetas Bendrovės valdybos narių atlygiui ir papildomoms Bendrovės išlaidoms, skirtoms valdybos veiklai užtikrinti, yra 48 015 Eur;
1.4.2. tol, kol galioja šio sprendimo 1.1—1.3 punktuose nustatyti valdybos narių atlygio dydžiai ir atlygio valdybos nariams nustatymo principai, Bendrovės valdybos veiklos atitinkamų metų biudžetas sudaromas ir (ar) keičiamas automatiškai (nepriimant atskirų visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų), atsižvelgus į tokio biudžeto sudarymo ir (ar) keitimo metu Atlygio gairėse nustatytus kriterijus atitinkančių Bendrovės valdybos narių einamas pareigas ir atitinkamai pagal jas mokėtino atlygio dydžius, pridedant 10 proc. metinės valdybos narių atlygių sumos papildomoms Bendrovės išlaidoms, skirtoms valdybos veiklai užtikrinti, jei Bendrovė nesikreipia dėl valdybos veiklos biudžeto dydžio pakeitimo.“
 1. Naujos redakcijos LITGRID AB vadovo ir valdybos narių atlygio politikos patvirtinimas
Sprendimo projektas:
„2.1. Patvirtinti naujos redakcijos LITGRID AB vadovo ir valdybos narių atlygio politiką (pridedama).“
 1. LITGRID AB audito įmonės išrinkimas ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas 2022 metams
Sprendimo projektas:
“3.1. Audito įmone, kuri atliks 2022 m. LITGRID AB finansinių ataskaitų, parengtų pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, rinkinio bei metinio pranešimo ir atitikties ESEF reikalavimams užtikrinimo auditą, išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“, kodas 111473315.
3.2. Nustatyti ne didesnį kaip 70 010 Eur (neįskaitant PVM) atlygį (metinio audito paslaugos kaina, nevertinant tarpinio audito ar peržiūros dėl besibaigiančių 2022 metų) už šio sprendimo 3.1 punkte nurodytų audito paslaugų atlikimą“.
 1. Dėl pritarimo LITGRID AB 2022 m. birželio 17 d. valdybos sprendimui (protokolo Nr. 14).
Sprendimo projektas:
 
 1. Pritarti susitarimu Nr. 5 „Dėl 2020 m.  balandžio 30 d. 330 KV įtampos oro linijos Lietuvos E- Alytus (LN 330) rekonstravimo projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties Nr. 20VP-SUT47 pakeitimo“ su AB „Kauno tiltai“ (juridinio asmens kodas 133729589) ir UAB „LITENERGOSERVIS“ (juridinio asmens kodas 302244515), keičiamoms esminėms sutarties sąlygoms:
  1. Sutarties kaina – sutarties įgyvendinimui skiriama papildomai 4 103 577,14 Eur be PVM, iš viso sutarties kaina 19.192.277,14 Eur be PVM.
  2. Sutarties įvykdymas užtikrinamas Užsakovui priimtino banko pirmo pareikalavimo, besąlyginė ir neatšaukiama garantija. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dydis – 10 proc. nuo pradinės Sutarties kainos be PVM (t.y. 1.919.227,71 Eur), galiojimo terminas – iki visų Rangovo įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo dienos ir 60 dienų po jos.
 2. Įgalioti LITGRID AB generalinį direktorių be atskiro LITGRID AB valdybos sprendimo priimti sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos – sutarties kaina – pakeitimo mažinant kainą be jokių apribojimų arba didinant kainą sudarant susitarimus dėl papildomų darbų įsigijimo ir / ar pagrįsto medžiagų / įrangos kainų padidėjimo, jeigu bendra visų susitarimų dėl papildomų darbų kainų suma neviršija 10% (t.y.  1 919 227,71 EUR be PVM) nuo sutarties kainos.
 3. Įpareigoti LITGRID AB generalinį direktorių apie šio sprendimo 4.2 p. priimtus sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos pakeitimo informuoti valdybą prieš priimant tokį sprendimą el. laišku.
Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga, susijusia su visuotiniu akcininkų susirinkimu  ir akcininkų teisių įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.litgrid.eu.
LITGRID AB akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu arba pristatomas į Bendrovės būstinę, adresu adresas  Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius (toliau – Būstinė). Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip iki 2022 m. birželio 26 d.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Toks siūlymas turi būti įformintas raštu ir pateiktas Bendrovei registruotu paštu arba pristatytas į Būstinę. Susirinkimo metu pateiktas siūlymas turi būti įformintas raštu ir perduotas visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriui.
Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su 2022 m liepos 11 d. visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ne vėliau kaip iki 2022 m. liepos 4 d. Klausimai turi būti įforminami raštu ir pateikiami Bendrovei registruotu paštu arba pristatomi į Būstinę. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės interneto puslapyje www.litgrid.eu.
Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pristatyti į Būstinę ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pabaigos. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgaliojimo atstovauti visuotiniame akcininkų susirinkime forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.litgrid.eu.
Akcininkai, turintys teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu info@litgrid.eu ne vėliau kaip iki 2022 m. liepos 8  d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.).
Akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais gali balsuoti raštu, užpildydami bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas reikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Jei užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateiktas Bendrovei registruotu paštu, arba įteiktas pasirašytinai Būstinėje ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.litgrid.eu.
Susirinkimo sušaukimo dieną bendras akcijų skaičius buvo 504 331 380. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę.
Informacija, numatyta Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 26 (2) str. bus pateikiama Bendrovės tinklapyje adresu www.litgrid.eu. Informacija apie darbotvarkės papildymą bei susirinkimo priimtus sprendimus taip pat bus pateikiama Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt.
Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.
Pridedama:
 1. Naujos redakcijos LITGRID AB vadovo ir valdybos narių atlygio politika;
 2. LITGRID AB 2022 m. atlygio ataskaita (metinio pranešimo dalis, 37-41 ir 51 puslapiai);
 3. Bendrasis balsavimo biuletenis.
 
 
Į viršų