Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką "Sutinku" arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Apie Litgrid

Titulinis puslapis > Apie Litgrid > Investuotojams > Akcininkų susirinkimai > Visuotinis neeilinis akcininkų susirinkimas 2022 02 02

Visuotinis neeilinis akcininkų susirinkimas 2022 02 02

Šaukiamas neeilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas
 
LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2022 m. vasario 2 d. 10.00 val. šaukiamas neeilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyks bendrovės 229 salėje, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius. Akcininkų registracijos pradžia: 2022 m. vasario 2 d. 9.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2022 m. vasario 2 d. 9.55 val.
 
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena nustatyta 2022 m. sausio 26 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra LITGRID AB akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
 
Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:
 
 1. Dėl pritarimo LITGRID AB 2022 m. sausio 10 d. valdybos sprendimui Nr. 3 (protokolo Nr. 1)
 
Siūlomas sprendimas:
 
 1. Pritarti ilgalaikio turto sukūrimui sudarant 330/110/10 kV Jonavos TP rekonstravimo  projektavimo ir rangos darbų sutartį  su  Akcine bendrove „Kauno tiltai“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikiančia įmone, juridinio asmens kodas 300513148, kurios registruota buveinė yra Ateities pl. 46, LT-52502, Kaunas. Sutarties kaina be  PVM 19 940 000 EUR, su PVM 24 127 400 EUR.
 2. Patvirtinti esmines  330/110/10 kV Jonavos TP rekonstravimo  projektavimo ir rangos darbų sutarties sąlygas:
  1. Sutarties šalys – LITGRID AB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, iš vienos pusės, ir
akcinė bendrovė „Kauno tiltai“,  pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 133729589, kurios registruota buveinė yra Ateities pl. 46, LT-52502, Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre iš kitos pusės;
 1. Sutarties objektas – 330/110/10 kV Jonavos TP rekonstravimo  projektavimo ir statybos darbų sutartis (pagal  LITGRID AB standartines projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties Bendrąsias sąlygas, pavirtintas 2020 m. gruodžio 23 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 20IS-196).
 2. Sutarties galiojimo terminas – Darbų atlikimo terminas 46 mėnesiai nuo Sutarties sudarymo dienos. Sutartis galioja iki visiško šalių sutartinių  įsipareigojimų įvykdymo arba sutarties nutraukimo.
 3. Sutarties kaina ir kainodara, atsiskaitymo tvarka, rezervas:
 • Sutarties kaina – 19 940 000 Eur be PVM.
 • Kainodara – Taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina su peržiūra. Kainos peržiūros tvarka nurodyta Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.3. punkte.
 • Atsiskaitymo tvarka – Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darbų žiniaraštį (už inžinerinių tyrinėjimų ir Techninio projekto parengimo Darbus – pagal 6 priedą), Rangovui pateikus, su Užsakovu suderinus ir abiem Šalim pasirašius atliktų darbų aktą, pažymą apie atliktų darbų vertę (tipinė pažymos forma pridedama kaip Sutarties specialiųjų sąlygų 15 priedas) ir mėnesio ataskaitą (tipinė mėnesinės rangos darbų ataskaitos forma pridedama kaip Sutarties specialiųjų sąlygų 13 priedas).
 • Rezervas – netaikomas.
  1. Įsipareigojimų užtikrinimo priemonės – Sutarties įvykdymas bus užtikrinamas Užsakovui priimtina pirmo pareikalavimo, besąlygine ir neatšaukiama banko garantija. Užtikrinimo dydis – 10 proc. nuo pradinės Sutarties kainos (be PVM).
  2. Kitos sąlygos – Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį, apie tai  ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų pranešdamas Rangovui, jeigu  Lietuvos Respublikos Vyriausybė Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų
 1. Įgalioti LITGRID AB generalinį direktorių be atskiro LITGRID AB valdybos sprendimo priimti sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos – sutarties kaina – pakeitimo mažinant kainą be jokių apribojimų arba didinant kainą sudarant susitarimus dėl papildomų darbų įsigijimo, jeigu bendra visų susitarimų dėl papildomų darbų kainų suma neviršija 3% (t.y. 598 200 EUR be PVM) nuo pradinės sutarties kainos.
 2. Įpareigoti LITGRID AB generalinį direktorių apie šio sprendimo 3 p. priimtus sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos pakeitimo informuoti valdybą prieš priimant tokį sprendimą el. laišku.
 
Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektais, bendruoju balsavimo biuleteniu akcininkai gali susipažinti LITGRID AB patalpose, adresu Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius, 202 kabinete bendrovės darbo laiku (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.). Šie dokumentai ir kita pagal teisės aktus skelbtina informacija, susijusi su akcininkų teise siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, siūlyti susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimų projektus bei akcininkų teise iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais, taip pat skelbiami bendrovės interneto svetainėje http://www.litgrid.eu
 
Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas bendrovės tinklalapyje http://www.litgrid.eu. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami bendrovei registruotu laišku arba pristatant į bendrovę adresu Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius ne vėliau kaip iki 2022 m. vasario 1 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.).
 
Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.
 
Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be asmens dokumento, turi pateikti dokumentą patvirtinantį teisę balsuoti susirinkime.
 
Asmenys visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, jei pačiame įgaliojime nenurodyta kitaip. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.
 
Akcininkai, turintys teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu info@litgrid.eu ne vėliau kaip iki 2022 m. vasario 1 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.).
 
Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.
 
Pridedama:
 
 1. Bendrasis balsavimo biuletenis.
 
 
LITGRID AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją: 
Jurga Eivaitė
Komunikacijos projektų vadovė
Mob. +370 613 19977
el. paštas jurga.eivaite@litgrid.eu
 
Į viršų