Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką "Sutinku" arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Apie Litgrid

Titulinis puslapis > Apie Litgrid > Investuotojams > Akcininkų susirinkimai > Visuotinis neeilinis akcininkų susirinkimas 2022 05 02

Visuotinis neeilinis akcininkų susirinkimas 2022 05 02

 
Šaukiamas neeilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas
 LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2022 m. gegužės 2 d. 10.00 val. šaukiamas neeilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyks bendrovės 229 salėje, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius. Akcininkų registracijos pradžia: 2022 m. gegužės 2 d. 9.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2022 m. gegužės 2 d. 9.55 val.
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena nustatyta 2022 m. balandžio 25 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra LITGRID AB akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:
Dėl pritarimo LITGRID AB 2022 m. balandžio 8 d. valdybos sprendimui (sprendimo Nr. 9).
Siūlomas sprendimas:
 1. Pritarti ilgalaikio turto sukūrimui sudarant 330 kV EPL Vilnius-Neris projektavimo ir rangos darbų sutartį su „Žilinskis ir Co“, UAB, juridinio asmens kodas 304317232, kurios registruota buveinė yra Ateities pl. 31, Kaunas,
 
 1. Patvirtinti esmines 330 kV EPL Vilnius-Neris projektavimo ir rangos darbų sutarties sąlygas:
2.1. Sutarties šalys - LITGRID AB, juridinio asmens kodas 302564383, registruota buveinė Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius, ir „Žilinskis ir Co“, UAB, juridinio asmens kodas 304317232, registruota buveinė Ateities pl. 31, Kaunas;
2.2. Sutarties objektas: 330 kV oro linijos Vilnius-Neris projektavimo ir rangos darbai (pagal Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conceils, FIDIC) išleistos Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygos (Geltonoji knyga), pirmas leidimas 1999 m.).
2.3. Sutarties galiojimo terminas - Darbai turi būti atlikti pilna apimtimi ir tinkamai užbaigti iki 2025-06-01. Sutartis galioja iki visiško šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba sutarties nutraukimo. Darbų atlikimo terminas Šalių raštišku susitarimu gali būti pratęstas dėl Nenugalimos jėgos aplinkybių arba Pakeitimų atlikimo Sutartyje nurodyta tvarka.
2.4. Sutarties kaina ir kainodara, atsiskaitymo tvarka, rezervas:
 1. Sutarties kaina – 31 900 000 € be PVM;
 2. Kainodara - taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina su peržiūra.
 3. Sutarties kainos pataisymai dėl pasikeitusių Išlaidų kainų – Rangovui mokėtinos sumos už Rangos darbus gali būti perskaičiuojamos tik tuo atveju, jeigu LR statistikos departamento skelbiamo mėnesinio statybos sąnaudų kainų indekso „Inžineriniai statiniai“ (Indeksas) reikšmė pakinta: (A) daugiau kaip 10% per bet kurį 12 mėnesių laikotarpį, arba (B) daugiau kaip 15% per bet kurį laikotarpį po statybą leidžiančio dokumento išdavimo, jeigu tuo laikotarpiu metinis indeksavimas nebuvo atliekamas. Sutarties kainos perskaičiavimu suinteresuota Šalis parengia Rangovui mokėtinų sumų perskaičiavimo aktą. Sutarties kainos pakeitimas turi būti įforminamas rašytiniu susitarimu dėl Sutarties keitimo.
 4. Sutarties Konkrečiųjų sąlygų 13.1 p. suteikia teisę keisti sutartį, jeigu kyla objektyvus poreikis dėl Pirkimų įstatymo 97 str. arba kitame Įstatyme nustatytų priežasčių (nenumatytų aplinkybių). Rangovas, manydamas pagal sutartį jam turi būti suteikta teisė gauti papildomą mokėjimą, privalo pranešti Inžinieriui, aprašydamas įvykį ar aplinkybes, dėl kurių kyla pretenzijos. Tokį pranešimą Rangovas privalo pateikti per 28 dienas nuo tada, kai apie įvykį ir aplinkybes tapo žinoma Rangovui (Sutarties 20.1 p.).
 5. Sutarties kainos pataisymai dėl Įstatymų pakeitimo - Sutarties kaina bus perskaičiuojama, jeigu po Sutarties sudarymo pasikeis Įstatymai arba jų aiškinimas ir dėl to padidės arba sumažės Rangovo Išlaidos (Sutarties vykdymo kaštai). Rangovas neturės teisės į pelną nuo padidėjusių Išlaidų. Sutarties kaina bus perskaičiuojama, atsižvelgiant į PVM padidėjimus ar sumažėjimus dėl Įstatymų, susijusių su PVM. Kitus mokesčius (išskyrus PVM) reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai neturės įtakos Sutarties kainai.
 6. Rezervas – netaikomas.
 7. Įsipareigojimų užtikrinimo priemonės - Sutarties įvykdymas bus užtikrinamas Užsakovui priimtina pirmo pareikalavimo, besąlygine ir neatšaukiama banko garantija. Užtikrinimo dydis - 10 proc. nuo pradinės Sutarties kainos (be PVM).
 1. Įgalioti LITGRID AB generalinį direktorių be atskiro LITGRID AB valdybos sprendimo priimti sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos – sutarties kaina – pakeitimo mažinant kainą be jokių apribojimų arba didinant kainą sudarant susitarimus dėl papildomų darbų įsigijimo ir / ar pagrįsto medžiagų / įrangos kainų padidėjimo, jeigu bendra visų susitarimų dėl papildomų darbų kainų suma neviršija 10% (t.y. 3 190 000 EUR be PVM) nuo pradinės sutarties kainos.
 2. Įpareigoti LITGRID AB generalinį direktorių apie šio sprendimo 3 p. priimtus sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos pakeitimo informuoti valdybą prieš priimant tokį sprendimą el. laišku.
Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga, susijusia su visuotiniu akcininkų susirinkimu ir akcininkų teisių įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.litgrid.eu.
LITGRID AB akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu arba pristatomas į Bendrovės būstinę, adresu adresas  Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius (toliau – Būstinė). Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip iki 2022 m. balandžio 15 d.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Toks siūlymas turi būti įformintas raštu ir pateiktas Bendrovei registruotu paštu arba pristatytas į Būstinę. Susirinkimo metu pateiktas siūlymas turi būti įformintas raštu ir perduotas visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriui.
Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su 2022 m gegužės 2 d. visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ne vėliau kaip iki 2022 m. balandžio 26 d. Klausimai turi būti įforminami raštu ir pateikiami Bendrovei registruotu paštu arba pristatomi į Būstinę. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės interneto puslapyje www.litgrid.eu.
Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pristatyti į Būstinę ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pabaigos. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgaliojimo atstovauti visuotiniame akcininkų susirinkime forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.litgrid.eu.
Akcininkai, turintys teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu info@litgrid.eu ne vėliau kaip iki 2022 m. balandžio 29 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.).
Akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais gali balsuoti raštu, užpildydami bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas reikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Jei užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateiktas Bendrovei registruotu paštu, arba įteiktas pasirašytinai Būstinėje ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.litgrid.eu.
Susirinkimo sušaukimo dieną bendras akcijų skaičius buvo 504 331 380. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę.
Informacija, numatyta Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 26 (2) str. bus pateikiama Bendrovės tinklapyje adresu www.litgrid.eu. Informacija apie darbotvarkės papildymą bei susirinkimo priimtus sprendimus taip pat bus pateikiama Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt.
Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.
Pridedama:
 
 
Į viršų