Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką "Sutinku" arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Apie Litgrid

Titulinis puslapis > Apie Litgrid > Investuotojams > 2022 metų esminiai įvykiai

2022 metų esminiai įvykiai

 
 
 
2022 04 08 
 
Gautas UAB „EPSO-G“ pasiūlymas dėl LITGRID AB valdybos narių nominavimo
 
Patronuojantis LITGRID AB akcininkas UAB „EPSO-G“, vadovaudamasis LR Akcinių bendrovių įstatymo 25 str. 4 d. bei atsižvelgdamas į 2022-04-05 UAB „EPSO-G“ atlygio ir skyrimo komiteto rekomendacijas (pridedama), aštuntu 2022-04-20 LITGRID AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimu („8. Valdybos narių išrinkimas“) į Litgrid  AB valdybą iki kadencijos pabaigos siūlo išrinkti Tomą Varnecką ir Gediminą Karalių.
LITGRID AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją apie esminį įvykį: 
 
 
 
2022 03 18 
Lietuvos elektros energijos perdavimo operatorė LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius, Lietuva) skelbia Bendrovės finansines ataskaitas, metinį pranešimą ir nepriklausomo audito išvadą už metus, pasibaigusius 2021 m. gruodžio 31 d.

Pagrindiniai 2021 m.  audituoti finansiniai rodikliai:
 • Pajamos – 270,6 mln. Eur (2020 m. – 207,5 mln. Eur);
 • EBITDA – 46,2 mln. Eur (2020 m. – 51,8 mln. Eur);
 • Grynasis pelnas – 20 mln. Eur (2020 m. 26,6 mln. Eur).
Pranešimas dėl LITGRID AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo bus skelbiamas kovo 25 d.
Metinė informacija yra skelbiama Europos vieno elektroninio ataskaitų teikimo formatu (ESEF), vykdant 2018 m. gruodžio 17 d. Europos Komisijos deleguotojo reglamento 2019/815 reikalavimus (pateiktas zip failas kaip priedas). Tai yra oficialus metinės informacijos formatas, kuriuo ji bus tvirtinama eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Metinė informacija (be auditorių išvados) papildomai pateikiama pdf formatu, kaip paskelbtos ESEF informacijos kopija.

Pridedama:
 
2022 02 04 
 
LITGRID AB 2021 m. 12 mėnesių neaudituotos sutrumpintos Bendrovės finansinės ataskaitos  
LITGRID AB, juridinio asmens kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g.8, Vilnius  skelbia 2021 m. metų sutrumpintas tarpines finansines ataskaitas.
Pagrindiniai 2021 m.  neaudituoti finansiniai rodikliai:
 • Pajamos – 270,6 mln. Eur (2020 m. – 207,5 mln. Eur);
 • EBITDA – 47,2 mln. Eur (2020 m. – 51,8 mln. Eur);
 • Grynasis pelnas – 19,5 mln. Eur (2020 m. 26,6 mln. Eur).
 
Pagrindiniai 2021 m. veiklos rodikliai:
 • Perduota elektros energija šalies poreikiams – 10,936 TWh (2020 m. – 10,089 TWh);
 • Operatoriaus atsakomybei priskiriamų tiekimo nutraukimų vidutinė trukmė (angl. average interruption time, AIT) – 0,112 min. (2020 m. – 0,209 min.);
 • Operatoriaus atsakomybei priskiriamas neperduotos energijos kiekis (angl. energy not supplied, ENS) – 3,356 MWh (2020 m. – 6,213 MWh).
Pridedama:
 
2022 02 04
Dėl Audito komiteto nuomonės  
Lietuvos elektros energijos perdavimo operatorius LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius, Lietuva) praneša, kad 2022 m. vasario 3 d. gavo patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ Audito komiteto nuomonę dėl  ketinamo sudaryti sandorio  su susijusia šalimi AB „Ignitis gamyba“:
 • papildomo susitarimo prie Izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos pirkimo – pardavimo sutarties dėl pasirengimo izoliuoto darbo paslaugos užtikrinimui
2022 m. vasario 3 d. UAB „EPSO-G“ Audito komitetas apklausos būdu priėmė šiuos sprendimus:
Įvertinus visą pateiktą LITGRID AB informaciją, UAB „EPSO-G“ audito komitetas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 372 str., teikia nuomonę dėl LITGRID AB ir AB „Ignitis Gamyba“ planuojamo sudaryti papildomo susitarimo prie Izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugos pirkimo – pardavimo sutarties dėl pasirengimo izoliuoto darbo paslaugos užtikrinimui:
 1. Papildomas susitarimas atitinka rinkos sąlygas, kadangi IG patirtos sąnaudas bus apskaičiuojamos kaip ir sutartyse su kitoms nesusijusiomis šalimis, t. y. kaip skirtumas tarp balansavimo energijos kainos ir elektros energijos kainos biržoje. Balansavimo energijos kainos numatytos pagrindinėje Izoliuoto sistemos darbo paslaugos sutartyje.
 2. Papildomas susitarimas sudaromas įgyvendinant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, užtikrinant Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos patikimą ir stabilų veikimą, yra sąžiningas ir pagrįstas visų LITGRID AB akcininkų atžvilgiu, atsižvelgiant į Papildomo susitarimo sudarymo objektyvių aplinkybių būtinumą.
1 dalyje numatytas sprendimas - UAB „EPSO-G“ audito komiteto nuomonė įsigalios tuomet, kai bus priimtas Energetikos ministro įsakymo pakeitimas „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012-06-18 įsakymo Nr. 1-116 pakeitimo“, 2022-01-31 projektas Nr. 22-1154.
 
 
 
2022 02 02 
 
Neeiliniame visuotiniame LITGRID AB akcininkų susirinkime priimti sprendimai
2022 m. vasario 2 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas  Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius) akcininkų susirinkime buvo priimti šie sprendimai:
 1. Dėl pritarimo LITGRID AB 2022 m. sausio 10 d. valdybos sprendimui Nr. 3 (protokolo Nr. 1)
 
1.      Pritarta ilgalaikio turto sukūrimui sudarant 330/110/10 kV Jonavos TP rekonstravimo  projektavimo ir rangos darbų sutartį  su  Akcine bendrove „Kauno tiltai“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikiančia įmone, juridinio asmens kodas 300513148, kurios registruota buveinė yra Ateities pl. 46, LT-52502, Kaunas. Sutarties kaina be  PVM 19 940 000 EUR, su PVM 24 127 400 EUR.
2.      Patvirtintos esminės  330/110/10 kV Jonavos TP rekonstravimo  projektavimo ir rangos darbų sutarties sąlygas:
2.1.  Sutarties šalys – LITGRID AB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, iš vienos pusės, ir
akcinė bendrovė „Kauno tiltai“,  pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 133729589, kurios registruota buveinė yra Ateities pl. 46, LT-52502, Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre iš kitos pusės;
2.2.  Sutarties objektas – 330/110/10 kV Jonavos TP rekonstravimo  projektavimo ir statybos darbų sutartis (pagal  LITGRID AB standartines projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties Bendrąsias sąlygas, pavirtintas 2020 m. gruodžio 23 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 20IS-196).
2.3.  Sutarties galiojimo terminas – Darbų atlikimo terminas 46 mėnesiai nuo Sutarties sudarymo dienos. Sutartis galioja iki visiško šalių sutartinių  įsipareigojimų įvykdymo arba sutarties nutraukimo.
2.4.  Sutarties kaina ir kainodara, atsiskaitymo tvarka, rezervas:
•     Sutarties kaina – 19 940 000 Eur be PVM.
•     Kainodara – Taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina su peržiūra. Kainos peržiūros tvarka nurodyta Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.3. punkte.
•     Atsiskaitymo tvarka – Sutarties kaina bus mokama dalimis pagal Darbų žiniaraštį (už inžinerinių tyrinėjimų ir Techninio projekto parengimo Darbus – pagal 6 priedą), Rangovui pateikus, su Užsakovu suderinus ir abiem Šalim pasirašius atliktų darbų aktą, pažymą apie atliktų darbų vertę (tipinė pažymos forma pridedama kaip Sutarties specialiųjų sąlygų 15 priedas) ir mėnesio ataskaitą (tipinė mėnesinės rangos darbų ataskaitos forma pridedama kaip Sutarties specialiųjų sąlygų 13 priedas).
•     Rezervas – netaikomas. 
2.5.  Įsipareigojimų užtikrinimo priemonės – Sutarties įvykdymas bus užtikrinamas Užsakovui priimtina pirmo pareikalavimo, besąlygine ir neatšaukiama banko garantija. Užtikrinimo dydis – 10 proc. nuo pradinės Sutarties kainos (be PVM).
2.6.  Kitos sąlygos – Užsakovas turi teisę vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti Sutartį, apie tai  ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų pranešdamas Rangovui, jeigu  Lietuvos Respublikos Vyriausybė Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka priima sprendimą, patvirtinantį, kad Sutartis neatitinka nacionalinio saugumo interesų
3.      LITGRID AB generalinis direktorius įgaliotas be atskiro LITGRID AB valdybos sprendimo priimti sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos – sutarties kaina – pakeitimo mažinant kainą be jokių apribojimų arba didinant kainą sudarant susitarimus dėl papildomų darbų įsigijimo, jeigu bendra visų susitarimų dėl papildomų darbų kainų suma neviršija 3% (t.y. 598 200 EUR be PVM) nuo pradinės sutarties kainos.
4.      LITGRID AB generalinis direktorius įpareigotas apie šio sprendimo 3 p. priimtus sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos pakeitimo informuoti valdybą prieš priimant tokį sprendimą el. laišku.
 
LITGRID AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją: 
Jurga Eivaitė
Komunikacijos projektų vadovė
Mob. +370 613 19977
el. paštas jurga.eivaite@litgrid.eu
 
 
2021 01 11 
Dėl Audito komiteto nuomonės  
Lietuvos elektros energijos perdavimo operatorė LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius, Lietuva) praneša, kad 2022 m. sausio 11 d. gavo patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“ (toliau – EPSO-G) Audito komiteto nuomonę dėl LITGRID AB ketinamo sudaryti sandorio su susijusia šalimi EPSO-G dėl 2019 m. mokestinių nuostolių perdavimo LITGRID AB sandorio pakeitimo, atšaukiant perduotą nuostolį (toliau – Pakeitimo sandoris).
2022 m. sausio 11 d. EPSO-G Audito komitetas apsvarstė Pakeitimo sandorį ir pateikė nuomonę:
 1. Nevertinamas Pakeitimo sandorio atitikimas rinkos sąlygoms, nes sandoris vykdomas išimtinai laikantis LR pelno mokesčio įstatymo 561 str. reikalavimų, t. y. Pakeitimo sandoris negalėtų būti sudaromas su kitu ūkio subjektu nei UAB „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovė;
 2. Pakeitimo sandoris yra sąžiningas ir pagrįstas visų LITGRID AB akcininkų atžvilgiu, nes EPSO-G grąžinta 2019 m. mokestinio nuostolio suma LITGRID AB bus panaudota apmokestinamų pajamų bazės sumažinimui, pasikeitus perkrovų valdymo įplaukų apmokestinimo principui.
 
 
Į viršų