Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką "Sutinku" arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Apie Litgrid

Titulinis puslapis > Apie Litgrid > Investuotojams > Akcininkų susirinkimai > Visuotinis neeilinis akcininkų susirinkimas 2021 06 13

Visuotinis neeilinis akcininkų susirinkimas 2021 06 13

 
Šaukiamas neeilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas
 
LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2022 m. birželio 13 d. 10.00 val. šaukiamas neeilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyks bendrovės 229 salėje, Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius. Akcininkų registracijos pradžia: 2022 m. birželio 13 d. 9.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2022 m. birželio 13 d. 9.55 val.
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena nustatyta 2022 m. birželio 6 d. Dalyvauti ir balsuoti neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra LITGRID AB akcininkai neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:
Dėl pritarimo LITGRID AB 2022 m. gegužės 20 d. valdybos sprendimui (sprendimo Nr. 12)".
Siūlomas sprendimas:
I. Pritarti 2021-03-23 pasirašytos viengrandės oro linijos Jurbarkas-Bitėnai (LN 531) rekonstravimo į dvigrandę projektavimo ir rangos darbų sutarties Nr. 21VP-SUT-40 330 kV su tiekėjų grupe, kurią sudaro UAB „Empower-Fidelitas“ (juridinio asmens kodas: 123855155, buveinės adresas: Galinės g. 8, Galinė, LT-14247 Vilniaus r.) ir EMPOWER AS (juridinio asmens kodas: 11445550, buveinės adresas: K. A. Hermanni 8a, 10121 Tallinn, Estija) esminėms sandorio sąlygoms, pakeičiant sutarties kainą:
1.Bendrosios sąlygos - Tarptautinės inžinierių konsultantų federacijos (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conceils, FIDIC) išleistos Rangovo projektuojamų statybos ir inžinerinių darbų, elektros ir mechanikos įrenginių projektavimo ir statybos bei įrangos sutarties sąlygos (Geltonoji knyga), pirmas leidimas 1999 m. (antroji pataisyta laida lietuvių kalba, 2007 m.)
2.Sutarties objektas – 330 kV viengrandės oro linijos Jurbarkas-Bitėnai (LN 531) rekonstravimo į dvigrandę oro liniją projektavimo ir statybos darbai.
3.Darbų atlikimo terminas - Darbai turi būti atlikti pilna apimtimi ir tinkamai užbaigti iki 2023 m. balandžio 1 d. Darbų etapai:
-I etapas (iki 2022 m. sausio 7 d.) – parengti techninį projektą ir gauti statybą leidžiantį dokumentą;
- II etapas (iki 2023 m. balandžio 1 d.) – parengti Objekto statybos darbo projektą, atlikti ir užbaigti Objekto statybos Darbus įskaitant sėkmingai atliktus visus bandymus, ir gauti bei pateikti Užsakovui Objekto statybos užbaigimo aktą.
4. Sutarties galiojimo terminas - iki šalių sutartinių įsipareigojimų atlikimo arba Sutarties nutraukimo.
5. Sutarties kaina - sutarties įgyvendinimui skiriama papildomai 2 466 315 Eur be PVM, iš viso sutarties kaina 14 781 158,14 Eur be PVM.
6. Sutarties kainodara ir mokėjimai – Sutarčiai taikoma įkainio su peržiūra kainodara.  Kiekvieno etapo kaina bus mokama dalimis, kurių dydis sutartas kaip procentinė dalis nuo etapo kainos. Mokėjimai bus susieti su pasiektais tarpiniais rezultatais.
7. Sutarties kainos pataisymai dėl pasikeitusių Išlaidų kainų - Rangovui mokėtinos sumos už Rangos darbus gali būti perskaičiuojamos tik tuo atveju, jeigu LR statistikos departamento skelbiamo mėnesinio statybos sąnaudų kainų indekso „Inžineriniai statiniai“ (Indeksas) reikšmė pakinta:daugiau kaip 10% per bet kurį 12 mėnesių laikotarpį, arba daugiau kaip 15% per bet kurį laikotarpį po statybą leidžiančio dokumento išdavimo, jeigu tuo laikotarpiu metinis indeksavimas nebuvo atliekamas;
8. Sutarties kainos pataisymai dėl Įstatymų pakeitimo - Sutarties kaina bus perskaičiuojama, jeigu po Sutarties sudarymo pasikeis Įstatymai arba jų aiškinimas ir dėl to padidės arba sumažės Rangovo Išlaidos (Sutarties vykdymo kaštai). Rangovas neturės teisės į pelną nuo padidėjusių Išlaidų. Sutarties kaina bus perskaičiuojama, atsižvelgiant į PVM padidėjimus ar sumažėjimus dėl Įstatymų, susijusių su PVM. Kitus mokesčius (išskyrus PVM) reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai neturės įtakos Sutarties kainai;
9. Atsiskaitymo tvarka - Mokėjimai Rangovui bus atliekami tik po to, kai Inžinierius (ar Užsakovas) patvirtins, kad įvykdytos visos sąlygos, su kuriomis siejama eilinė įmoka. Tik tada Rangovas įgis teisę išrašyti PVM sąskaitą faktūrą pagal Sutartį atitinkamai sumai. Mokėjimo terminas – per 30 dienų nuo Rangovo sąskaitos faktūros pateikimo dienos.Visi mokėjimai atliekami eurais.
10. Išankstinis mokėjimas (avansas) - Rangovas turės teisę gauti išankstinį mokėjimą (avansą) – 5% nuo II etapo darbų etapo Priimtos sutarties sumos be PVM - su sąlyga, jog pateiks Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Išankstinis mokėjimas turi būti grąžintas atskaitant po 5% nuo kiekvienos Mokėjimo pažymos ir Rangovo PVM sąskaitos – faktūros. Atskaitymai turi būti daromi tol, kol išankstinis mokėjimas bus visiškai grąžintas.
11. Sulaikymo procentas ir sulaikomų pinigų suma -  nuo kiekvienos Rangovo PVM sąskaitos – faktūros sulaikoma 10% mokėtinos sumos iki bus pasiekta 10% nuo Priimtos sutarties sumos (be PVM) sulaikomų pinigų suma. Sulaikytų pinigų grąžinimas atliekamas po Statybos užbaigimo akto išdavimo, Rangovui užbaigus visus nebaigtus darbus, nurodytus Darbų Perėmimo pažymoje ir Inžinieriui patvirtinus tokių darbų tinkamą užbaigimą.
12. Įsipareigojimų užtikrinimo priemonės:
12.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimas (Atlikimo garantija) - pirmo pareikalavimo, neatšaukiama ir besąlyginė banko, nurodyto Užsakovo priimtinų  bankų sąraše, garantija. Garantijos dydis - 10% Priimtos Sutarties sumos (be PVM) už visą Projektą.
12.2. Garantinio laikotarpio garantija - pirmo pareikalavimo, neatšaukiama ir besąlyginė banko, nurodyto Užsakovo priimtinų bankų sąraše, garantija. Garantijos dydis pirmiems metams yra 10% nuo Sutarties kainos (be PVM), antriems ir tretiems metams- 5% nuo sutarties kainos (be PVM).
13. Atsakomybė:
13.1 Kompensacija už uždelsimą - Už I etapo vėlavimą - 0.04% nuo Priimtos Sutarties sumos už I etapą už kiekvieną dieną, mokama eurais. Už II etapo vėlavimą - 0.04% nuo priimtos Sutarties sumos už II etapą, už kiekvieną dieną, mokama eurais.
13.2. Netesybos už vėlavimą užbaigti smulkų nebaigtą darbą ir/ar ištaisyti defektus – 1000 Eur už kiekvieną pažeidimo dieną, skaičiuojamą atskirai už kiekvieną pažeidimo atvejį.
13.3. Netesybos už vėlavimą ištaisyti defektus per Pranešimo apie defektus laiką - 1000 Eur už kiekvieną pažeidimo dieną,
skaičiuojamą atskirai už kiekvieną pažeidimo atvejį.
13.4 Bauda už įsipareigojimo dėl atlyginimų dydžio nevykdymą - 10 000 Eur už kiekvieną mėnesį, kurį
 nevykdomas įsipareigojimas.
13.5. Bauda už vėlavimą pateikti programą – 100 Eur bauda, kai vėluojama pateikti atnaujintą programą.
13.6. Bendra atsakomybė už vėlavimą pateikti atnaujintą programą negali viršyti 10 000 Eur.
13.7. Bauda už techninio projekto dokumentacijos nesuderinimą su Užsakovu dėl Rangovo kaltės per 3 kartus – 400 Eur už kiekvieną pakartotinį dokumentų derinimą, viršijantį 3 kartų derinimo ribą.
13.8. Bauda nustačius, kad objekte Rangovo personalo ar trečiųjų asmenų, už kuriuos atsakingas Rangovas, darbuotojai yra  apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų - 1500 Eur už kiekvieną atvejį;
13.9. Bus taikomos tokios ribos Šalių atsakomybei už tiesioginius nuostolius pagal Sutartį:
13.10. Bendra Rangovo atsakomybė neviršys 100% Priimtos sutarties sumos už visą Projektą;
13.11. Rangovo atsakomybė už uždelsimą neviršys 10% priimtos Sutarties sumos už visą Projektą (be PVM);
13.12. Bendra Užsakovo atsakomybė neviršys 100% Priimtos sutarties sumos už visą Projektą.
II. Įgalioti LITGRID AB generalinį direktorių be atskiro LITGRID AB valdybos sprendimo priimti sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos – sutarties kaina – pakeitimo mažinant kainą be jokių apribojimų arba didinant kainą sudarant susitarimus dėl papildomų darbų įsigijimo ir / ar pagrįsto medžiagų / įrangos kainų padidėjimo, jeigu bendra visų susitarimų dėl papildomų darbų kainų suma neviršija 10% (t.y.  1 231 484,30 EUR be PVM) nuo pradinės sutarties kainos.
III. Įpareigoti LITGRID AB generalinį direktorių apie šio sprendimo II p. priimtus sprendimus dėl sutarties esminės sąlygos pakeitimo informuoti valdybą prieš priimant tokį sprendimą el. laišku.
Su visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektais bei kita papildoma medžiaga, susijusia su visuotiniu akcininkų susirinkimu  ir akcininkų teisių įgyvendinimu, Bendrovės akcininkai gali susipažinti Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt bei Bendrovės tinklalapyje www.litgrid.eu.
LITGRID AB akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu arba pristatomas į Bendrovės būstinę, adresu adresas  Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, Vilnius (toliau – Būstinė). Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip iki 2022 m. gegužės 27 d.
Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo ar susirinkimo metu raštu siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Toks siūlymas turi būti įformintas raštu ir pateiktas Bendrovei registruotu paštu arba pristatytas į Būstinę. Susirinkimo metu pateiktas siūlymas turi būti įformintas raštu ir perduotas visuotinio akcininkų susirinkimo sekretoriui.
Akcininkai turi teisę iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su 2022 m birželio 13 d. visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarke ne vėliau kaip iki 2022 m. birželio 7 d. Klausimai turi būti įforminami raštu ir pateikiami Bendrovei registruotu paštu arba pristatomi į Būstinę. Bendrovė atsakymo į akcininko pateiktą klausimą jam asmeniškai neteiks, jei atitinkama informacija bus pateikta Bendrovės interneto puslapyje www.litgrid.eu.
Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Įgaliotas asmuo turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pristatyti į Būstinę ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pabaigos. Įgaliotas asmuo visuotiniame akcininkų susirinkime turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgaliojimo atstovauti visuotiniame akcininkų susirinkime forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.litgrid.eu.
Akcininkai, turintys teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu info@litgrid.eu ne vėliau kaip iki 2022 m. birželio 10 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.).
Akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais gali balsuoti raštu, užpildydami bendrąjį balsavimo biuletenį. Jeigu akcininkas reikalauja, Bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Jei užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį pasirašo asmuo, kuris nėra akcininkas, prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Tinkamai užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pateiktas Bendrovei registruotu paštu, arba įteiktas pasirašytinai Būstinėje ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama Bendrovės tinklalapyje adresu www.litgrid.eu.
Susirinkimo sušaukimo dieną bendras akcijų skaičius buvo 504 331 380. Visos šios akcijos suteikia balsavimo teisę.
Informacija, numatyta Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymo 26 (2) str. bus pateikiama Bendrovės tinklapyje adresu www.litgrid.eu. Informacija apie darbotvarkės papildymą bei susirinkimo priimtus sprendimus taip pat bus pateikiama Centrinės reglamentuojamos informacijos bazėje www.crib.lt.
Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.
Pridedama:
 
 
Į viršų