Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką "Sutinku" arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.
PRIVATUMO POLITIKA SUTINKU

Apie Litgrid

Titulinis puslapis > Apie Litgrid > Investuotojams > Akcininkų susirinkimai > Visuotinis eilinis akcininkų susirinkimas 2019 03 28

Visuotinis eilinis akcininkų susirinkimas 2019 03 28

LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2019 m. balandžio 23 d. 10.00 val. šaukiamas eilinis visuotinis LITGRID AB akcininkų susirinkimas. Susirinkimas įvyks Bendrovės 226 salėje, A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje. Akcininkų registracijos pradžia: 2019 m. balandžio 23 d. 9.30 val. Akcininkų registracijos pabaiga: 2019 m. balandžio 23 d. 9.55 val.
Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena nustatyta 2019 m. balandžio 16 d. Dalyvauti ir balsuoti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę tik tie asmenys, kurie yra LITGRID AB akcininkai eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje.
Eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo teisių apskaitos diena nustatyta 2019 m. gegužės 8 d. Akcininkų turtines teises, numatytas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose, turės asmenys, kurie susirinkimo teisių apskaitos dienos pabaigoje bus Bendrovės akcininkai.
Visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė ir siūlomi sprendimų projektai:
  1. 2018 m. Bendrovės konsoliduoto metinio pranešimo pristatymas.
Išklausomas LITGRID AB konsoliduotas metinis pranešimas apie Bendrovės ir įmonių grupės veiklą 2018 m. (1 priedas)
  1. Nepriklausomo auditoriaus išvados pristatymas.
Išklausoma nepriklausomo auditoriaus išvada. Sprendimai nurodytu klausimu nepriimami (1 priedas).
  1. Konsoliduotų ir Bendrovės 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
Siūlomas sprendimas:
Patvirtinti LITGRID AB 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinį (1 priedas)
  1. 2018 m. Bendrovės pelno paskirstymas.
Siūlomas sprendimas:
Patvirtinti LITGRID AB valdybos pasiūlytą 2018 metų LITGRID AB pelno paskirstymą (2 priedas)
  1. Dėl konkrečių atlygio dydžių LITGRID AB valdybos nariams nustatymo.
Siūlomas sprendimas:
12.1.   Nuo 2019 m. balandžio 1 d. nustatyti šiuos konkrečius atlygio dydžius LITGRID AB nepriklausomiems valdybos nariams:
60,00 (šešiasdešimties) eurų (neatskaičius mokesčių) dydžio valandinį darbo atlygį už veiklą LITGRID AB valdyboje, neviršijant 1 200,00 (vieno tūkstančio dviejų šimtų) eurų (neatskaičius mokesčių) dydžio per mėnesį maksimalios atlygio sumos, o atitinkamai Bendrovės valdybos pirmininkui 1 560 (vieno tūkstančio penkių šimtų šešiasdešimt) eurų (neatskaičius mokesčių) per mėnesį maksimalios atlygio sumos, mokant už faktines, su veikla LITGRID AB valdyboje susijusias valandas.
12.2. Nustatyti, kad LITGRID AB valdybos nariams, kurie taip pat yra LITGRID AB kontrolinį akcijų paketą valdančios bendrovės, UAB „EPSO-G“, darbuotojai, atlygis už veiklą LITGRID AB valdyboje nėra mokamas.
 
  1. Dėl sutarčių su valdybos nariais dėl veiklos LITGRID AB valdyboje standartinių sąlygų pakeitimo.
Sprendimo projektas:
Patvirtinti atnaujintas standartines valdybos nario ir nepriklausomo valdybos nario sutarčių dėl veiklos LITGRID AB valdyboje sąlygas (3-4 priedai)
 
  1. Dėl asmens, įgalioto LITGRID AB pasirašyti sutartis su LITGRID AB valdybos nariais, paskyrimo.
Siūlomas sprendimas:
Įgalioti LITGRID AB generalinį direktorių Daivį Virbicką ne vėliau kaip iki 2019 m. gegužės 1 d. LITGRID AB vardu su LITGRID AB valdybos nariais pasirašyti sutartis dėl veiklos LITGRID AB valdyboje pagal LITGRID AB visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintas standartines valdybos nario ir nepriklausomo valdybos nario sutarčių dėl veiklos LITGRID AB vadyboje sąlygas.
 Su dokumentais, susijusiais su susirinkimo darbotvarke, sprendimų projektais, bendruoju balsavimo biuleteniu akcininkai gali susipažinti LITGRID AB patalpose, adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilniuje, 141 kabinete Bendrovės darbo laiku (7.30-11.30 val. ir 12.15-16.30 val., penktadieniais 7.30-11.30 val. ir 12.15-15.15 val.). Šie dokumentai ir kita pagal teisės aktus skelbtina informacija, susijusi su akcininkų teise siūlyti papildyti susirinkimo darbotvarkę, siūlyti susirinkimo darbotvarkės klausimų sprendimų projektus bei akcininkų teise iš anksto pateikti Bendrovei klausimų, susijusių su susirinkimo darbotvarkės klausimais, taip pat skelbiami Bendrovės interneto svetainėje http://www.litgrid.eu.
Jei balsavimo teisę turintis akcininkas ar jo tinkamai įgaliotas atstovas raštu pareikalauja, Bendrovė parengia ir ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku ar įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Bendrasis balsavimo biuletenis taip pat pateikiamas Bendrovės tinklalapyje http://www.litgrid.eu. Užpildytas ir pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis bei teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas gali būti pateikiami Bendrovei registruotu laišku arba pristatant į Bendrovę adresu A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius ne vėliau kaip iki 2019 m. balandžio 19 d. darbo dienos pabaigos (16.30 val.).
Bendrovė pasilieka teisę neįskaityti akcininko ar jo įgalioto asmens išankstinio balsavimo, jei jo pateiktas bendrasis balsavimo biuletenis neatitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 30 str. 3 ir 4 dalyse nustatytų reikalavimų, gautas pavėluotai, arba užpildytas taip, kad atskiru klausimu neįmanoma nustatyti tikrosios akcininko valios.
Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę liudijantį dokumentą iki visuotinio akcininkų susirinkimo akcininkų registracijos pabaigos. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be asmens dokumento, turi pateikti dokumentą patvirtinantį teisę balsuoti susirinkime.
Asmenys visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę balsuoti pagal įgaliojimą. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas, jei pačiame įgaliojime nenurodyta kitaip. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.
Akcininkai, turintys teisę dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, turi teisę elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jų vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Šis įgaliojimas notaro netvirtinamas. Bendrovė pripažįsta elektroninių ryšių priemonėmis išduotą įgaliojimą tik tuo atveju, kai akcininkas jį pasirašo elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo programine įranga ir patvirtintu Lietuvos Respublikoje galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, t. y. jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę. Apie tokį elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo Bendrovei pranešti raštu, atsiųsdamas jį elektroniniu paštu info@litgrid.eu ne vėliau kaip iki 2019 m. balandžio 19 darbo dienos pabaigos (16.30 val.).
Visuotiniame akcininkų susirinkime nebus dalyvaujama ir balsuojama elektroninių ryšių priemonėmis.
Pridedama:
1. Konsoliduotos ir Bendrovės 2018 m. finansinės ataskaitos, parengtos pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, pateikiamos kartu su nepriklausomo auditoriaus išvada ir konsoliduotu metiniu pranešimu;
2. 2018 m. LITGIRD AB pelno (nuostolio) paskirstymo projektas;
3. Nepriklausomo valdybos nario standartinės sutarties sąlygos;
4. Valdybos nario standartinės sutarties sąlygos;
5. UAB „EPSO-G“ Audito komiteto išvada.
6. Bendrasis balsavimo biuletenis.
 
Į viršų