Paslaugos

Titulinis puslapis > Paslaugos > Tretinio galios rezervo aukcionas

Tretinio galios rezervo aukcionas

2017 m. tretinio rezervo paslaugą teikia „Lietuvos energijos gamyba“
AB „Litgrid“, vadovaudamasis Elektros energetikos įstatymo 30 str. 4 p. numatyta teise ir 2016 m. spalio 7 d. Energetikos ministerijos (toliau – Ministerija) raštu „DĖL TRETINIO GALIOS REZERVO AUKCIONO“, kuriame Ministerija paveda perdavimo sistemos operatoriui suorganizuoti tretinio aktyviosios galios rezervo aukcioną (toliau – Aukcionas), kuris leistų užtikrinti vienodas, nediskriminuojančias ir konkurencines sąlygas visiems rinkos dalyviams, taip pat kokybišką sisteminių paslaugų teikimą, 2016 metų gruodžio 13 dieną 14:00 valandą įvykdė aukcioną. AB „Litgrid“ įvertino aukciono dalyvių pasiūlymus ir nusprendė atmesti AB „Lietuvos energijos gamyba“ pasiūlymą kaip neatitinkantį aukciono reglamento sąlygų ir nutraukti aukcioną remiantis reglamento 7.3. b) punktu, t. y., „suminis  atitinkamo  rezervo tipo Aukciono pasiūlymų  kiekis mažesnis už operatoriaus nustatytą rezervo kiekį atitinkamam Rezervo tipui“.
 
Siekiant apsirūpinti tretiniu galios rezervu, kuris leistų užtikrinti elektros energetikos sistemos patikimumą ir avarinių situacijų suvaldymą jį aktyvuojant, AB „Litgrid“ 2016 metų gruodžio 27 d. organizavo derybas su gamintojais lygiavertėmis ir nediskriminacinėmis sąlygomis, nustatytomis Derybų reglamente ir Aukciono reglamente.  Įvertinęs visų derybose dalyvavusių gamintojų galutinius pasiūlymus, AB „Litgrid“ nustatė, kad ekonomiškiausias būdas užtikrinti tretinio galios rezervo paslaugą 2017 m. yra perkant ją iš „Lietuvos energijos gamyba“ AB, pateikusios galutinį pasiūlymą, toliau nurodytomis sąlygomis:
 
Rezervo, skirto įtampų valdymui 330 kV perdavimo tinkle ir antrinio avarinio galios rezervo atstatymui, paslaugos
Įrenginio pavadinimas Lietuvos elektrinės 8 blokas
Rezervo paslaugos laikotarpis 2017 01 01- 2017 12 31
Teikiamas rezervo paslaugos kiekis, MW 260
Rezervo palaikymo kaina, EUR/MW/h 9,66
Reguliavimo energijos kaina nevertinant įrenginio paleidimo iš šaltos būsenos sąnaudų, EUR/MWh 120
Įrenginio paleidimo iš šaltos būsenos kaina, įvertinus kaštus iki Įrenginio sinchronizavimo su  sistema, EUR 70 000
 
 
 
Rezervo, skirto antrinio avarinio galios rezervo atstatymui, paslaugos
Įrenginio pavadinimas Lietuvos elektrinės 7 blokas
Rezervo paslaugos laikotarpis 2017 01 01- 2017 12 31
Teikiamas rezervo paslaugos kiekis, MW 224
Rezervo palaikymo kaina, EUR/MW/h 5,19
Reguliavimo energijos kaina nevertinant įrenginio paleidimo iš šaltos būsenos sąnaudų, EUR/MWh 150
Įrenginio paleidimo iš šaltos būsenos kaina, įvertinus kaštus iki Įrenginio sinchronizavimo su  sistema, EUR 70 000
 
 
Į viršų