Paslaugos

Titulinis puslapis > Paslaugos > Kilmės garantijų suteikimas > Kilmės garantijų administravimas

Kilmės garantijų administravimas

AEI KILMĖS GARANTIJA
LITGRID AB pagal LR Energetikos ministro 2016 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr.1-298 patvirtintas taisykles (toliau – AEI kilmės garantijų taisyklės), yra Paskirtoji įstaiga įgaliota atlikti elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, kilmės garantijų išdavimo, perdavimo ir jų galiojimo panaikinimo ir kitose valstybėse narėse išduotų kilmės garantijų pripažinimo Lietuvos Respublikoje funkcijas.
Šių AEI kilmės garantijų taisyklių privalo laikytis elektros energijos gamintojai, elektros energijos tiekėjai, elektros energijos perdavimo sistemos ir elektros energijos skirstomųjų tinklų operatoriai bei kiti rinkos dalyviai, kurie turi išduotas kilmės garantijas, teikia informaciją Paskirtajai įstaigai.
 
Nuo 2018 m. birželio mėn. Paskirtoji įstaiga tapo kilmės garantijas išduodančių įstaigų bendradarbiavimo asociacijos nare (Association of Issuing Bodies, AIB). Ši narystė suteikia teisę iš kitos AIB šalies narės importuoti kilmės garantijas naudojantis AIB centrine elektronine kilmės garantijų sistema (AIB HUB). Kilmės garantijų judėjimas naudojantis AIB HUB tai yra laisvas tarpvalstybinis kilmės garantijų judėjimas, kuriuo siekiama suvienodinti kilmės garantijų išdavimą visoje Europoje, sukuriant vieningas taisykles (Europos energetikos sertifikatų sistema, EECS).  
 
AEI Kilmės garantijos išduodamos (išskyrus AEI kilmės garantijų taisyklių 16.1. p. nurodytas kilmės garantijas), perleidžiamos ir/ar panaudojamos kilmės garantijų sistemoje. Dalyviai, siekiantys gauti, perleisti, panaudoti ir/ar importuoti iš kitos (ne) AIB šalies narės kilmės garantijas turi sudaryti sutartį su Paskirtaja įstaiga. Sutarties sudarymui dalyviai turi pateikti prašymą ir užpildytą klausimyną (jei kreipiasi ne Lietuvoje registruotas dalyvis).
Lietuvos domeno protokole pateikta išsami informacija suinteresuotoms šalims apie kilmės garantijų procedūras bei sąlygas Lietuvoje. 
 
      EFEKTYVIOSIOS KOGENERACIJOS KILMĖS GARANTIJA
Kilmės pažymėjimus išduoda arba panaikina AB „Litgrid“, pagal LR Energetikos ministro 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr.1-216 patvirtintas taisykles (toliau – Efektyviosios kogeneracijos kilmės garantijų taisyklės).
 
Efektyviosios kogeneracijos kilmės garantijų taisyklės yra privalomos elektros energijos gamintojams, gaminantiems elektros energiją kogeneracijos proceso metu ir norintiems įgyti kilmės pažymėjimus, bei elektros perdavimo sistemos operatoriui.
 
 
Į viršų