Energetikos sistema

Prijungimo kodeksai

(angl. Network Code on Requirements for Grid Connection Applicable to all Generators, RfG)
RfG nustato prijungimo prie elektros perdavimo tinklo taisykles naujiems elektros gamintojams. Tinklo kodeksas įsigaliojo 2016 m. gegužės 17 d. ir pradės būti taikomas 3 metai po įsigaliojimo, t.y. 2019 m. gegužės 17 d.
 
RfG įgyvendinamieji dokumentai 
Bendrieji reikalavimai ir slenkstinės vertės
Remiantis 2016 m. balandžio 14 d. Europos Komisijos reglamento (ES) 2016/631 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai (RfG) nuostatomis, LITGRID AB, bendradarbiaudama su Lietuvos energetikos institutu, nustatė elektros energijos gamybos moduliams taikomas slenkstinių verčių ribas (pagal Reglamento 5 straipsnio reikalavimus) ir bendruosius reikalavimus (pagal Reglamento 7 straipsnio 4 dalies nuostatas). Viešoji konsultacija šiam dokumentui vyko 2018 m. balandžio 3 d. - 2018 m. gegužės 3 d. imtinai. Konsultacijos metu gautos pastabos buvo įvertintos ir gali būti randamos čia:
Reikalavimai pateikti nacionaliniam reguliuotojui - Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (VKEKK). VKEKK šiuos reikalavimus patvirtino 2018 m. spalio 15 d. nutarimu:
 
 
(angl. Demand Connection Code, DCC)
DCC skirtas naujai prijungiamiems vartotojams ir skirstomojo tinklo operatoriams, apibrėžia sistemos dažnio reikalavimus iš vartotojo perspektyvos. Tinklo kodeksas įsigaliojo 2016 m. rugsėjo 7 d. ir pradės būti taikomas 3 metai po įsigaliojimo, t.y. 2019 m. rugsėjo 7 d.
 
 
DCC įgyvendinamieji dokumentai
Įgyvendinant DCC kodeksą, 2019 m. kovo 27 d. VKEKK patvirtino bendruosius techninius reikalavimus, kuriais:
- apibrėžti ir subendrinti reikalavimai naujų elektros tinklų vartotojų prijungimui bei pastočių, jungiančių perdavimo ir skirstymo tinklus ar vartotojus, įrangai;
- nustatyti būtinieji techniniai konstrukcijos ir veikimo reikalavimai, taikomi jungiant prie sistemos;
- detalizuoti techniniai reikalavimai vartotojams, kurie savanoriškai teiks kontraktines papildomas reguliavimo apkrova paslaugas operatoriams (angl. demand response services).
Viešoji konsultacija šiam dokumentui vyko 2018 m. liepos 20 d. - 2018 m. rugpjūčio 20 d. imtinai. Konsultacijos metu pastabų gauta nebuvo. Juos galite rasti čia:
 
 
(angl. Network Code on HVDC Connections, NC HVDC)
HVDC nustato aukštosios įtampos nuolatinės srovės sistemų ir nuolatinės srovės elektros perdavimo linija jungiamų elektros jėgainių parkų modulių prijungimo prie tinklo reikalavimai. Tinklo kodeksas įsigaliojo 2016 m. rugpjūčio 28 d. ir pradės būti taikomas 3 metai po įsigaliojimo, t.y. 2019 m. rugsėjo 28 d.
 
HVDC įgyvendinamieji dokumentai
Vadovaujantis 2016 m. rugpjūčio 26 d. Europos Komisijos reglamento (ES) 2016/1447 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi aukštosios įtampos nuolatinės srovės sistemų ir nuolatinės srovės linija jungiamų elektros jėgainių parko modulių prijungimo prie tinklo reikalavimai (HVDC kodeksas), 5 straipsnio 1 ir 4 dalis, LITGRID AB, bendradarbiaudama su Lietuvos energetikos institutu, parengė bendruosius reikalavimus aukštosios įtampos nuolatinės srovės sistemų ir nuolatinės srovės linija jungiamų elektros jėgainių parko modulių prijungimui. Viešoji konsultacija dėl šių reikalavimų vyko 2018 m. rugpjūčio 27 - 2018 m. rugsėjo 27 d. imtinai. Konsultacijos metu pastabų nebuvo gauta. 2018 m. rugsėjo 28 d. reikalavimai pateikti Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai patvirtinimui. Juos galite rasti čia:
 
Į viršų