Apie Litgrid

Titulinis puslapis > Apie Litgrid > Valdymas > Veiklos politikos

Veiklos politikos

Bendrovėje diegiamos politikos skirtos įdiegti nuoseklią ir veiksmingą organizacijos valdymo sistemą, padedančią darbuotojams sėkmingai įgyvendinti svarbius strateginius projektus ir skaidriai bei efektyviai kurti naudą šalies žmonėms  ir verslui.
 
Integruoto planavimo ir stebėsenos politika 
 
„Litgrid“ įgyvendina Lietuvos gyventojams ir verslui svarbius projektus. Užtikrinti jų sėkmę būtina nuosekli strategija, investicijų ir veiklos planai, tinkamas rizikų valdymas bei kontrolė.
 
Todėl „Litgrid“  taikoma planavimo ir stebėsenos sistema, kuri reglamentuoja integruotą visų grupės įmonių veiklos planavimo procesą, jame dalyvaujančių šalių atsakomybę, planavimo dokumentų parengimo terminus ir periodiškumą, turinio reikalavimus ir rekomendacijas bei valdymo ir priežiūros priemones.
 
Kryptingai veiklai užtikrinti „Litgrid“ naudoja šiuos integruoto planavimo dokumentus ir stebėsenos instrumentus: 
 
Strategija. Tai dokumentas apibrėžiantis įmonių grupės viziją, misiją, vertybes, strategines kryptis, tikslus, aplinkos veiksnių analizę, numatomus finansinius ir kitus veiklos rodiklius  ilgalaikiam (5-10 m.) laikotarpiui.
Veiklos planas. Tai dokumentas, kuriame nurodomos priemonės strateginių tikslų įgyvendinimui vidutinės trukmės (3 m.) laikotarpiu.
Ilgalaikis finansinis planas. Tai dokumentas, apimantis pelno (nuostolių), balanso, pinigų srautų prognozes, investicijų ir jų finansavimo planus strategijos įgyvendinimo laikotarpiui.
Biudžetas. Tai dokumentas, kuris apima trumpalaikės trukmės (1 m.) pelno (nuostolių), balanso, pinigų srautų prognozes, investicijų planus.
Rizikų registras. Tai dokumentas, kuriame įvardintos įmonės veiklos rizikos, jų šaltiniai, taikomos kontrolės priemonės, nurodytas galimas poveikis šioms rizikoms pasireiškus. Jame taip pat pateikiami rizikų tikimybės ir poveikio įverčiai.
Rizikų valdymo priemonių planas. Tai rizikų valdymo dalis, detalizuojanti numatomas kontrolės/prevencijos priemones rizikų valdymui.
Investicijų planas. Tai materialiųjų ir nematerialiųjų išteklių pritraukimo ir įgyvendinimo planas nustatytiems strateginiams tikslams pasiekti.
Stebėsena. Siekiant užtikrinti „Litgrid“ keliamų tikslų, uždavinių ir priemonių įgyvendinimą, politikoje nustatyta stebėsenos sistema, kurioje įvardinta dokumentų įgyvendinimo ataskaitų apimtis ir periodiškumas. 
 
 
EPSO-G įmonių grupės centralizuoto vidaus audito veiklos gairės
 
Siekiant užtikrinti veiklos skaidrumą ir efektyvumą EPSO-G įmonių grupėje veikia centralizuota vidaus audito sistema. Tai reiškia, kad vidaus audito padalinys pavestas funkcijas vykdo grupės mastu ir yra tiesiogiai atskaitingas EPSO-G valdybai, kuri, atsižvelgdama į audito komiteto rekomendacijas, skiria ir atleidžia padalinio vadovą, tvirtina pareigines nuostatas, atlygį, biudžetą, resursus ir veiklos planą.
 
EPSO-G vidaus audito misija yra kurti pridėtinę vertę visoms grupės bendrovėms ir prisidėti prie jų veiklos tikslų įgyvendinimo, sistemingai ir visapusiškai vertinant ir padedant gerinti valdymo, rizikos valdymo ir kontrolės procesų veiksmingumą. Šios funkcijos įgyvendinamos vykdant nepriklausomą ir objektyvią užtikrinimo ir konsultavimo veiklą.
 
Padalinio darbuotojai vykdo vidaus auditus ir reguliariai stebi, kaip įgyvendinamos rekomendacijos, o taip pat, kaip taisomi kiti su vidaus kontrole susiję trūkumai, kuriuos įvardijo išorės auditoriai, reguliatorius bei valstybinės kontrolės įstaigos.
 
EPSO-G vidaus audito veiklos principai:
 
Nepriklausomumas. Sąlyga, kad vidaus audito padalinys nešališkai atliks savo funkcijas užtikrinamas per tiesioginį ir neribotą priėjimą prie grupės aukščiausių vadovų ir EPSO-G valdybos. Vidaus audito padalinys turi teisę prieiti prie visos informacijos, reikalingos atlikti savo funkcijas. Vidaus auditui privalo būti pateikta visa informacija, atliekant užtikrinimo, konsultacines paslaugas bei kitas užduotis po reikšmingų organizacijos, procesų, teisės aktų pakeitimų ar išaiškėjus grubiems nustatytų vidaus reikalavimų pažeidimams ir pan.
Objektyvumas. Tai sąlyga, kad vidaus auditoriai galės garantuoti už savo darbo rezultatus ir neis į kompromisus dėl darbo kokybės. Atliekant auditus, vidaus auditorių sprendimui nedaro įtakos kitų asmenų nuomonė, t. y. jie yra nešališki, nesivadovauja išankstine nuomone ir vengia bet kokio interesų konflikto, savo išvadas paremia nustatytais faktais ir įrodymais.
Konfidencialumas. Vidaus audito padalinio darbuotojai atsižvelgia į informacijos, kurią gavo atliekant užduotis, turinį bei vertę ir gerbia jos savininko teises, todėl tokios informacijos neatskleidžia be atitinkamo leidimo, nebent to reikalauja atskleisti teisės aktai ar profesinė būtinybė. Pateikiant auditų ir peržiūrų ataskaitas išorės šalims, nurodomi rezultatų platinimo ir panaudojimo apribojimai.
Kompetencija. Vidaus auditoriai atlieka tik tokias užduotis, kurioms turi žinių, įgūdžių ir patirties. Jei užduočiai atlikti padalinys neturi reikiamų kompetencijų personalo, gali būti pasitelkiami konsultantai.
Atskaitingumas. Kiekvieną metų ketvirtį vidaus audito vadovas atsiskaito EPSO-G valdybai bei teikia informaciją audito komitetui apie veiklos plano vykdymą, padalinio pastebėjimus apie atskleistas svarbias rizikas bei kontrolės problemas, taip pat informaciją apie įgyvendintas ir vėluojančias įgyvendinti vidaus audito rekomendacijas. Su visomis vidaus audito ataskaitomis supažindinamas EPSO-G vadovas ir su tikrinama veikla susiję aukščiausio lygio vadovai.
 
Technologinio turto vystymo ir eksploatavimo politika
 
„Litgrid“ technologinio turto vystymo ir eksploatavimo politikos tikslas – nuosekliai diegti kaštų ir naudos analize pagrįstus elektros ir gamtinių dujų infrastruktūros valdymo ir plėtros principus siekiant užtikrinti saugų ir nepertraukiamą energijos perdavimą Lietuvos gyventojams bei verslui.
Ši politika nustato, kad „Litgrid“ valdomos energijos perdavimo infrastruktūros eksploatacija ir plėtra vyktų atsakingai ir užtikrintų ilgalaikę ekonominę naudą.
 
Valdydama technologinį turtą „Litgrid“ siekia:
 
atitikti Europos elektros perdavimo sistemos operatorių asociacijos ( angl. ENTSO-E);
užtikrinti saugų ir nepertraukiamą elektros energijos ir gamtinių dujų perdavimą glaudžiai bendradarbiaujant su energijos skirstymo operatoriumi;
siekti, kad dėl perdavimo sistemos operatoriaus atsakomybės nepateiktų gamtinių dujų atvejų ir jų suminės nutraukimo trukmės vertės būtų nulinės;
siekti, kad dėl perdavimo sistemos operatoriaus atsakomybės nepateiktos elektros energijos kiekio ir vidutinės nutraukimo trukmės elektros vartotojams vertės neviršytų atitinkamų Europos šalių vidurkio;
įrengiant ar rekonstruojant energetikos objektus, diegti pažangias technologijas, užtikrinančias ilgalaikę ekonominę naudą paremtą kaštų ir naudos analize, įrenginių būklės rizikos vertinimu;
valdyti ir plėtoti energijos perdavimo infrastruktūrą socialiai atsakingai atsižvelgiant į darbuotojų saugos ir aplinkosaugos reikalavimus;
skirti inovacijoms ir tyrimams ne mažiau kaip 0,2 proc. perdavimo pajamų.
 
Apskaitos politika
 
„Litgrid“ strateginis tikslas – efektyviai veikiant užtikrinti nenutrūkstamą energijos tiekimą ir sudaryti galimybes rinkos dalyviams laisvai ja keistis. Siekdamos šių tikslų, grupės bendrovės palaiko atvirą, sąžiningą ir konstruktyvų dialogą su interesų turėtojais ir reguliariai teikia finansinės bei nefinansinės veiklos ataskaitas.
Siekiant užtikrinti, kad interesų turėtojai galėtų įvertinti grupės įmonių veiklą, perspektyvą ir priimti atitinkamus ekonominius sprendimus, finansinės ataskaitos sudaromos laikantis „Litgrid“ apskaitos politikos, kuri nustato vienodus  principus, metodus ir reikalavimus grupę sudarančių bendrovių apskaitai tvarkyti ir finansinėms ataskaitoms sudaryti bei pateikti.
 
Svarbiausios „Litgrid“ apskaitos politikos nuostatos:
 
informacija privalo būti objektyvi, palyginama ir naudinga vidaus ir išorės interesų turėtojams;
informacija yra patikima, reikšminga, savalaikė ir suprantama;
apskaita tvarkoma remiantis LR Buhalterinės apskaitos, LR įmonių finansinės atskaitomybės ir LR Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymais, kitais buhalterinės apskaitos tvarką reglamentuojančiais norminiais aktais; 
apskaita vedama ir finansinės ataskaitos rengiamos ir pateikiamos pagal galiojančius Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus bei išaiškinimus, patvirtintus Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto, priimtus taikyti Europos Sąjungoje.
 
Išsami informacija apie „Litgrid“ apskaitos principus pateikiama skelbiamose finansinėse ataskaitose.
 
Projektų valdymo politika
 
„Litgrid“ projektų valdymo politika yra skirta standartizuoti grupės įmonėse vykdomų projektų valdymo principus, užtikrinti efektyvią įgyvendinamų projektų kontrolę ir stebėseną, savalaikį sprendimų priėmimą bei sudaryti sąlygas keistis projektų valdymo patirtimi, o taip pat skatinti tobulinti savo žinias projektų valdymo srityje naudojantis įgyta  patirtimi.
 
Politikos pagrindinės nuostatos aptaria:
 
projekto apibrėžimą ir etapus;
projekto tipus ir jų nustatymo kriterijus: strateginiai grupės projektai ir įmonių projektai;
strateginių projektų kontrolės ir stebėsenos procesą;
projektų portfelio sudarymo ir valdymo principus;
keitimosi projektų valdymo žiniomis būdus bei nuolatinį tobulinimąsi.
 
Transporto politika
 
„Litgrid“ transporto politika nustato vienodas transporto priemonių naudojimo gaires grupės įmonėse,vadovaujantis skaidrumo, efektyvumo ir kaštų taupymo principais.
 
Ši politika reglamentuoja:
 
darbui skirtų transporto priemonių skyrimo pagrindus ir principus. Transporto priemonė skiriama būtinoms darbo funkcijoms atlikti arba,  jei tai numatyta valdybos tvirtinamoje darbo sutartyje; 
transporto priemonių klasę ir įsigijimo būdą. Darbui skirtos ne prestižinės klasės transporto priemonės perkamos veiklos nuomos būdu taikant „žaliųjų“ pirkimų principus ir užtikrinant sąžiningą tiekėjų konkurenciją;
transporto priemonių naudojimo kontrolės priemones. Darbui skirtas turtas negali būti painiojamas su asmeniniu ar naudojamas asmeninei naudai gauti;
transporto priemonių naudotojų atsakomybę. Privaloma laikytis kelių eismo taisyklių, gerbti kitus eismo dalyvius, užtikrinti rūpestingą eksploataciją bei pranešti teisėsaugos institucijoms apie pažeidimus, padarytus darbui skirta transporto priemone.
 
 
Į viršų